استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

بهرام سنگانی فرشته ( آواز)

 

نام و نام خانوادگی: فرشته بهرام سنگانی
تاریخ تولد: سال هزاروسیصدو سی و چهار
محل تولد: تهران
نام پدر و مادر: محمد و تاجی
میزان تحصیلات: دیپلم بازرگانی
تعداد فرزندان: یک فرزند
از چند سالگی به موسیقی پرداختید؟ از بچگی
آیا مشوقی در خانواده و اقوام داشتید؟ بلی
 اولین استاد شما که بود؟ آقای محمد صدری
به چه سازی تسلط دارید؟ دف
تخصص شما چیست؟ ردیف های آواز ایرانی را کار می کنم
اسامی استادان شما کیستند؟ محمد صدری و محمودمحرمخانی
کدام استاد حق بیشتری گردن شما دارد؟ محمدصدری
آیا به آموزش اشتغال دارید؟ خیر خودم هنوز شاگردم
چه آرزویی دارید؟ آرزو نیست ولی کاش از بچگی به یادگیری میپرداختم