استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

حق دوست آرش (مدرس آواز و خواننده)

خط آرش عزیز آنقدر زیبا بود که حیفم آمد این قسمت را تایپ شده ارایه دهم و به همان شکل در زیر آوردم:

 مصاحبه سایت هنرآنلاین با آقای حقدوست