استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

کوهپایه علی (نوازنده تار و سه تار)

دوست دار موسیقی ایرانی