استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

نصیری ناصر(شاعر)

آقای اسداله نصیری (ناصر) در بیست و نهم آذرماه 1323 در سراب بدنیا آمد ایشان دیپلم بازنشسته هستند و از ده سالگی به نقاشی پرداخته اند و از پنجاه سالگی به سرودن شعر اهتمام ورزیده اند استادی نداشته و در مثنوی _ غزل و ترجیع بند شعر می گویند از هنرمندان علاقه خاصی به استاد فرشچیان و استادمحمد تجویدی دارند . آرزوی ایشان خوشبختی جوانان کشورمان است.