استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

تاجیک رضا (نوازندگی تار و آواز )
 
 

سوال جواب
نام و نام خانوادگی: رضا تاجیک
تاریخ تولد: هفتم شهریور هزار و سیصد و چهل
محل تولد: تهران محله شهباز
نام پدر : علی محمد
میزان تحصیلات: دیپلم ریاضی 
وضعیت تاهل: متاهل
تعداد فرزندان: دو فرزند دختر
از فرزندانتان هم اهل موسیقی هستند؟ بلی دختر کوچکم سه تار می نوازند
از چند سالگی به آموختن موسیقی پرداختید؟ بیست و هفت سالگی
آیا مشوقی در خانواده و اقوام داشتید؟ خیر
 اولین استاد شما که بود؟ تار خانم فولادی و آواز آقای محمد گلریز
به چه سازهای تسلط دارید؟ تار و تنبک
ساز تخصصی شما چیست؟ تار
اسامی استادان شما کیستند؟ خانم فولادی_آقای فریدون حافظی و آقای جهانگیرکامیان
کدام استاد حق بیشتری گردن شما دارد؟ دکتر محمد گلریز
آیا به آموزش اشتغال دارید؟ بلی
هدفتان از آموزش چیست؟ نشر فرهنگ موسیقی ایرانی
بهترین شاگرد شما کیست؟ آقای منوچهر بنا
چه آرزویی دارید؟ روزی موسیقی ملی ما(ساز و آواز )در مدارس و دانشگاهها تدریس شود