استادان و رهروان موسیقی ایرانی

تلاشی است نه در خور شان و مرتبه هنرمندان این مرز و بوم.هدف ابراز ارادت است به ستارگان هنر و ادب ایران عزیز.

توفیقی امیر(نوازنده تار.تنبک وسازنده ساز)

آقای امیر توفیقی در سوم مرداد 1352 در تهران متولد شدند ایشان دیپلمه رشته ساز سازی هستند و مشوق خود را پدر گرامیش آقا محمدعلی می دانند فعالیت خود را از سال 1361 از نه سالگی آغاز کرده اند اولین استادشان آقای شیرین آبادی است که به امیر ویلن درس می دادند سپس نزد آقای استاد رامین اصلاح تار را فراگرفت و نزد استاد رضا وهدانی تعلیمات بسیار یافت . از محضر استاد هوشنگ ظریف بهره ها برده ایشان فراگیری تنبک را نزد استادان امیر بیداریان و پور سید احمد شروع نموده و ادامه داد. آقا امیر سهم استاد رضا وهدانی را در تربیت هنری خود بسیار می داند.آقای توفیقی در نواختن تار و تنبک تبحر دارند و ساز تخصصی ایشان تار است و با تارهایی که خود ساخته اند هنرشان را نشان می دهند.به تدریس اشتغال دارند و هنرمندان مورد علاقه خود را استادان جلیل شهناز . فرهنگ شریف  . حبیب اله بدیعی و پرویز یاحقی می دانند. 

از چپ به راست استاد ناصر زرآبادی آقای توفیقی و آقای ربیعی